Poduzetnički management: prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

 
Pretraživanje

Dobrodošli

Draga 17. generacijo,

Dobrodošli na portal kolegija Poduzetnički menadžment. Sve nastavne materijale za kolegij moguće je dohvatiti nakon logiranja na portal te otvaranja opcije Program u okviru kolegija Poduzetnički menadžment.

Obavijesti

ETIČKI KODSve o čemu se diskutira na nastavi a odnosi se na eventualno povjerljive osobne podatke pojedinaca ili poslovnih sustava ostaje u dvorani, odnosno između polaznika ovog kolegija.  Profesor i studenti zaštitit će na taj način privatnost ili eventualnu povjerljivost informacija  o sebi i/ili svojim poslovnim aktivnostima. Nekorektnim se smatra prodaja, razmjena ili ustupanje takvih podataka trećim osobama.  

Sadržaj i ciljevi

Sadržaj predmeta

Ovaj predmet fokusiran je na  četiri izabrana tematska aspekta razumijevanja i upravljanja poduzećem i poduzetničkim pothvatom. Tematska područja su:

a)      upravljanje poduzetničkim mentalitetom;

b)    upravljanje okolinom i životnim ciklusom poduzeća; 

c)     upravljanje ljudskim resursima; 

d)    upravljanje operacijama i procesima (poduzetnički marketing).

 

Polaznici se upoznaju sa širokim  koncepcijskim okvirom neophodnim za razumijevanje uloge i značaja poduzetništva u 21. stoljeću, tipova i karakteristika poduzetničkog ponašanja; te preispituju motive za pokretanje poduzetničkih pothvata. Tijekom kolegija polaznici će analizirati kritične čimbenike uspjeha malih poduzeća te biti osposobljeni za razumijevanje mehanizama upravljanja okolinom i konkurencijom; razvojem poslovnog sustava od start-upa do zrelosti. Osim toga, polaznici će se upoznati s važnim operacijama u upravljanju poduzećem poput razvijanja odnosa sa kupcima).

 

Koncepcijske vještine, racionalnost i analitičnost potaknut će se izučavanjem temeljnih koncepcijskih okvira upravljanja poduzetničkim pothvatom predstavljenih osnovnom literaturom. Praktične vještine će se unaprijediti analizom slučajeva iz američke i hrvatske poslovne prakse, diskusijom, kontaktima sa poduzetnicima i sl.

 

 

Nastavni ciljevi

 

Cilj je ovog predmeta omogućiti polaznicima teorijski utemeljen pristup analizi upravljačkih izazova malih i brzo rastućih poduzeća, te usvajanje znanja i vještina potrebnih za njihovo uspješno vođenje. Nakon završetka kolegija, studenti će:

  • Razviti znanje i osviještenost o ulozi, značaju, doprinosu i karakteristikama poduzetničkog ponašanja na individualnoj, organizacijskoj i društvenoj razini.
  • Identificirati izazove i kritične aspekte upravljanja i razvijanja poduzetničkog pothvata.
  • Potaknuti sposobnost vrednovanja i korištenja različitih suvremenih koncepcija i modela u rješavanju praktičnih problema upravljanja malim poduzećem
  • Razviti vještine konceptualizacije, analize i odlučivanja u rješavanju upravljačkih izazova malih poduzeća neovisno o njihovom tipu, strateškoj poziciji, ili fazi u životnom ciklusu poduzeća.

 

Predložena temeljna i dopunska literatura i drugi resursi za učenje

U izvedbi predmeta koristit će se različiti izvori pisanih tekstova, ali će temeljna literature biti sljedeća:

Obvezna:

  1. Allen, Kathleen R.: Growing and Managing a small business: An entrepreneurial perspective, 2nd edition; Houghton Mifflin Co. Boston, 2007.  poglavlja: 1,2,3,9,10,11,12,13

Dopunska:

1)    Hatten, Timothy, S: Small Business Managment: Entrepreneurship and beyond; Houghton Mifflin Co; Boston,  2003.

2)    Scarborough, Norman, M; Zimmerer, Thomas, W: Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach, Prentice Hall; Pearson Education, New Jersey, 2003.

 

Vrednovanje 

Vrednovanje rada polaznika i ocjenjivanje je kontinuiran proces. Tijekom kolegija polaznici redovitim sudjelovanjem u diskusijama imaju mogućnost ostvariti bodove koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pismenom ispitu, te na taj način mogu utjecati na konačnu ocjenu. 

Završni ispit na kolegiju je pismeni ispit u obliku analize slučaja. Polaznici rješavaju slučaj po izboru predmetnog nastavnika. Slučaj je opis hipotetske situacije karakteristične za poslovanje malih i srednjih poslovnih subjekata na koji polaznik, slijedeći upute za analizu slučaja, odgovara u ulozi konzultanta glavnog protagonista slučaja. Analiza slučaja usmjerena je na vrednovanje sposobnosti implementacije teorijskih okvira analiziranih tijekom kolegija.

Aktivnost:

Bodovi

Sudjelovanje u diskusiji, konstruktivni komentari na nastavi

20

Pisani izvještaj o analizi slučaja

20

Ukupno  

40

 

Aktivno sudjelovanje u nastavi (sudjelovanje u diskusijama max. 20 bodova): Aktivno sudjelovanje u nastavi podrazumijeva pročitane nastavne materijale koji će biti analizirani u pojedinoj nastavnoj jedinici, fokusiranost u diskusiji, te konstruktivan doprinos nastavi.  

Pisani izvještaj o analizi slučaja (max. 20 bodova): Pisani izvještaj o analizi slučaja vrednuje sposobnost polaznika da nakon odslušanog kolegija u zadanom vremenu i sa zadanim hipotetskim slučajem napravi konzultantski izvještaj za glavnog protagonistu slučaja. Upute za analizu slučaja detaljno su objašnjene u programskom dijelu internetske stranice kolegija.

O kolegiju

Ocjenjivanje

Tijekom turnusa nastave moguće je prikupiti određeni broj bodova. Tablica 1 predstavlja ljestvicu ocjenjivanja ovisno o broju ostvarenih bodova.

Tablica 1: Bodovna ljestvica i ocjene 

Bodovi

Ocjena

34-40

Izvrstan

30-33

Vrlo dobar 

26-29

Dobar

0-25

Neprolazna ocjena

Dodatno o predmetu

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: